Birimler

 • Hayvan sağlığına yönelik tedavi ve klinik çalışmaların yapılması,
 • Başıboş hayvanların toplanması,
 • kurban Bayramı faaliyeti organizasyonun düzenlenmesi,
 • İşyeri, gıda ve hayvan denetimlerinin yapılması,
 • Vektör (ilaçlama) çalışmalarının yapılması,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

 • Belediyenin bilgisayar donanım ve yazılım problemleri ile ilgili destek faaliyetlerini sağlanması,
 • Belediyemiz personelinin bilgi teknolojilerini daha etkin kullanımına yönelik yazılım ve donanım çalışmalarının yapılması,
 • Halkımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasına yönelik hizmetlerin sunulması,
 • Belediyemizin sahip olduğu verilerin pratik kullanım, ulaşım ve güvenli bir şekilde depolanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Belediyemizde kullanılan teknolojik kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik faaliyetlerde bulunulması.
 • İmar yollarının açılması,
 • Yol genişletme ve ıslah çalışmalarının yapılması,
 • Bordür tretuvar imalatı, bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması,
 • Yapı – tesis yapımı, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi,
 • Mevcut kanal ve ızgaraların temizliğinin yapılması,
 • Yol kaplamalarının (asfalt, sathi, parke taşı) yapılması,
 • Afetlere karşı tedbir ve mücadele hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Alt yapı envanter bilgilerinin güncellenmesi,
 • Belediye araç filosunun bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Diğer birimlere iş makinesi ve ekipman desteğinin verilmesi,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

 • İşyerlerinin denetimlerinin sağlanması,
 • Semt pazarlarının nizam ve intizamının sağlanması,
 • Gecekondulaşmanın önlenmesi,
 • Cadde ve sokak işgallerinin önlenmesi,
 • Şehir İçi trafik düzenleme hizmetlerinin verilmesi,
 • Kaçak hafriyat önleme hizmetlerinin verilmesi,
 • Kabahatler Kanununun uygulanmasının sağlanması,
 • Diğer birimlere destek hizmetlerinin verilmesi,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.

İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 • Su baskınlarına müdahale etmek,
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 17 Aralık 2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 • 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit
 • etmek,
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 • Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

a) Plan ve Proje İşleri

 • Plan teklifi doğrultusunda plan değişikliği yapılması ve bu plan değişikliklerinin Belediye Meclisine sunulması,
 • Genel plan revizyonunun ve planları olmayan alanların analiz safhasından başlanarak imar planlarının ve plan revizyonlarının yapılması,
Faaliyetlerini gerçekleştirir.

b) Ruhsat ve Denetim İşleri

 • İşyerlerinin denetlenmesi,
 • İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve yaptırımların uygulamasının sağlanması,
Faaliyetlerini gerçekleştirir.

c) İmar ve Şehircilik İşleri

 • İmar durumunun düzenlenmesi,
 • İnşaat ruhsatının verilmesi,
 • Kuleönü Belediyesi sınırları dâhilinde vatandaşların imar uygulamaları ile ilgili ihbar
 • ve şikâyetlerinin, mahallinde ve dosyasında inceleme yapılarak değerlendirilmesi,
Faaliyetlerini gerçekleştirir.

d) Yapı Kontrol işleri

 • Hafriyat ve temel vizesinin verilmesi,
 • Temel üstü ruhsatının verilmesi,
 • Yıkım ruhsatının verilmesi,
 • İskân verilmesi,
 • Yapı tatil tutanağının düzenlenmesi,
 • Isı yalıtım raporunun verilmesi,
 • Asansör ruhsatının verilmesi,
 • Kuleönü Beldesi sınırları dâhilinde periyodik olarak mahallinde, yapıların kontrol ve denetiminin yapması ve imar mevzuatına aykırı olan yapılara yasal işlem yapılmasının sağlanması,
e) Emlak ve İstimlak işleri
 • İnşaat istikamet, kot kesit,
 • Ada ve parsel revizyonu,
 • Bölge tespiti, yer tespiti – yol aplikasyonları,
 • Hukuk dosyaları işlemleri, İpotek alacak borç takibi,
 • İmar uygulamaları, tapu dağıtımı,
 • Parsel durum bilgisi ve harita talepleri
 • Sınırlı ayni hak tesisi,
 • Kamulaştırma ve satınalma
 • Hisse ve arsa satışı, yol fazlası satışı,
 • Kamu kurumlarına devir,
 • Kiraya verme, tahsis ve ecrimisil,
 • Kamuya terk işlemleri,
 • Kıymet takdir ve Uzlaşma Komisyonu işlemleri,
 • Kent Bilgi Sisteminin geliştirilmesi,
 • Kentsel Dönüşüm işlemlerinin yürütülmesi,
 • Belediyemiz hizmetlerinin mümkün olduğunca elektronik ortamdan da ulaşılabilir
 • olmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi,
 • Personelimize yönelik bilgi teknolojilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin
 • düzenlenmesi,

Faaliyetlerini gerçekleştirir.