Ürün ve Hizmet Tarifeleri

T.C.
KULEÖNÜ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 
 
Karar Tarihi : 05/11/2014 Karar Numarası : 46       Dönem : 2014 / 11
  Birleşim : 1              Oturum : 1              
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı
SEZAYİ ÇAKIR, İLHAN BEYAZ, MUHARREM KÜÇÜK ÇETİNKAYA, HASAN ÖZDEMİR
CELAL TARHAN, MUSTAFA ÜNAL, MEHMET BALCI, ALİ HAKAN SELÇUK
HASAN ÇELİK
 
       
 
KARAR ÖZÜ
 
 
Gündem: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun'da yeralan 2014 yılı Harç ve Ücret Tarifeleri yeniden görüşüldü.
 
KARAR
 
 
  1. Vergi ve Harç Miktarları
      Maliye Bakanlığınca 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu’ nun 45 seri nolu tebliğine göre revize edilen maktu vergi ve harç tarifeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
  En Az (TL) En Çok
(TL)
1 2 3 4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100        30
  Cadde 20 100        20
  Sokak 20 100        20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40        
  Diğer 8 40        10
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10        5
  Cadde 2 10        5
  Sokak 2 10        5
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150        50
  Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150        50
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25        0,20
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,5        0,30
                     
B) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)  
Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
  En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100        100
  51 m²-150 m² arası 5 100        100
  151 m²-300 m² arası 5 100        100
  301 m²’den yukarı 5 100        100
  4 yıldızlı otelde 5 100        100
  5 yıldızlı otelde 5 100        100
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100        25
  26 m²-50 m² arası 5 100        30
  51 m²-100 m² arası 5 100        35
  101 m²-200 m² arası 5 100        40
  201 m²’den yukarı 5 100        50
 
C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
  En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5        2
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5        2
  b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5        5
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25        1
  b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,25 2,5        1
                     
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI  
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
  En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 0,10 1        1
  26 m²-100 m² arası 0,10 1        1
  101 m²-250 m² arası 0,10 1        1
  251 m²-500 m² arası 0,10 1        1
  501 m²’den yukarı 0,10 1        1
                   
D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI  
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
  En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,10 1        1
  26 m²-100 m²  arası 0,10 1        1
  101 m²-250 m² arası 0,10 1        1
  251 m²-500 m² arası 0,10 1        1
  501 m²’den yukarı 0,10 1        1
 
Diğer vergi resim ve harçlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
 
BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ VERGİ ve HARCIN  MİKTARI 2014 YILI
Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı EN AZ MİKTARLAR EN ÇOK MİKTARLAR BAKANLAR KURULU KARARI
BELEDİYE VERGİ, HARÇ VE RESİMLERİ TARİFELERİ      
YANGIN SİGORTASI VERGİSİ (madde 40-44)      
Yangın sigortası vergisi nispeti ; 10% 10%  
KAYIT VE SURET HARCI(madde 79,84)      
a) Her sayfa başına. 0,25 TL 0,75 TL 0,25 TL
b) Harita,plan ve krokilerin beher m2'sinden 4,00 TL 12,00 TL 4,00 TL
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI      
a) Tartı ağırlıklarının her birinden      
 5. Grup Belediyeler     0,50 TL
b) Uzunluk ölçülerinin her birinden      
5. Grup Belediyeler     0,50 TL
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden      
5. Grup Belediyeler     2,00 TL
d) El Terazilerinden      
5. Grup Belediyeler     4,00 TL
f) Normal Masa Terazilerinden      
5. Grup Belediyeler     5,00 TL
g) Otomatik (ibreli) Terazileriden      
5. Grup Belediyeler     8,00 TL
h) Elektronik Terazilerinden      
5. Grup Belediyeler     11,00 TL
i) Kantar ve basküllerden      
5. Grup Belediyeler     13,00 TL
MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI(madde 82,84) 0,25 TL 4,00 TL 4,00 TL
SAĞLIK BELGESİ HARCI(madde 83,84) 1,00 TL 3,00 TL 1,00 TL
İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR(madde 80,84)      
13/04/2005 Tarih ve 2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Belirlenen      
a) İlk Parselasyon  Harcı (beher metrekare için)      
Ticaret Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,08 TL
Konut Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,05 TL
b) İfraz ve Tevhid Harcı (beher metrekare için)      
Ticaret Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,08 TL
Konut Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,05 TL
c) Plan ve Proje Tasdik Harcı (beher metrekare için)      
Ticaret Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,08 TL
Konut Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,05 TL
d) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı      
d.a) Toprak(beher metreküp için)      
Ticaret Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,19 TL
Konut Bölgeleri İçin      
 5. Grup Belediyeler     0,15 TL
d.b) Kanal(beher metrekare için)      
Ticaret Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,70 TL
Konut Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,50 TL
e) Yapı Kullanma İzni Harcı(beher inşaat metrekaresi için)      
Ticaret Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,07 TL
Konut Bölgeleri İçin      
5. Grup Belediyeler     0,05 TL
 
meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
 
Sezayi ÇAKIR                 Ali Hakan SELÇUK                    Mustafa ÜNAL
Meclis Başkanı                 Katip Üye                          Katip Üye
 
T.C.
KULEÖNÜ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 
 
Karar Tarihi : 31/12/2014 Karar Numarası : 52       Dönem : 2014 - Olağan Üstü
  Birleşim : 1              Oturum : 1              
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı
İLHAN BEYAZ, MUHARREM KÜÇÜK ÇETİNKAYA, HASAN ÖZDEMİR, CELAL TARHAN
MUSTAFA ÜNAL, MEHMET BALCI, ALİ HAKAN SELÇUK, HASAN ÇELİK
MUSTAHATTİN CAN SELÇUK
 
Toplantıya Katılmayan
Üyelerin Adı Soyadı
SEZAYİ ÇAKIR
         
 
KARAR ÖZÜ
 
 
GÜNDEM:Evsel Katı Ücretlerin Belirlenmesi  hususu görüşüldü.
 
KARAR
 
 
KARAR
      Belediye 1. Meclis Başkan vekili Muharrem KÜÇÜKÇETİNKAYA Evsel Katı Atık bertaraf ücretinin belirlenmesi ilişkin rapor hazırlanarak, aşağıda bulunan raporu okutuyorum dedi ve okuttu.
 2015 Yılı Evsel Katı Atık Ücreti Meclis Tarifesi
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesi “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.” hükmü doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK”İN 13, 15, 18, 20, 21 ve 22. maddeleri gereğince Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih ve 2012/75 sayılı kararı ile belirlenen, Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan evsel katı atık toplama ve taşıma hizmetlerine ait toplam sistem maliyeti ve tam maliyet hesapları sonucunda konutlardan ve işyerlerinden alınacak evsel katı atık toplama ve taşıma ücreti tarifeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Beldemizde haftada 2 gün çöp toplanmakta olup, 6 m3 ‘lük çöp aracıyla çöp toplama hizmeti verilmektedir. Ayrıca 1 Kamyon, Bir kepçe, 1 çöp konteyneri ile 3 personel çalışmaktadır.
1 çöp konteyneri 6 m3 olduğuna göre; 6 ton*2=12 ton haftalık çöp miktarı olduğuna göre yıllık çöp miktarı ise 12 ton *52 =624 ton/yıllık çöp toplanmaktadır. Buna göre; 624 ton/yıllık /365 gün=1,709 ton/günlük çöp miktarıdır.
Çöp konteynerinin akaryakıt tüketimi ayda 200lt olduğuna göre; 200*12 ay/ yıl=2400 litre yakıt tüketmekte olup, 2400*3,568TL=8.563,20TL yakıt maliyeti çıkmaktadır.
Belediyemiz kamyonu ile katı atık toplama merkezine çöp sevkiyatı için maliyeti ise, 624/14 m3= 43 kamyon sefer yapılacağından kamyonun (mazot +diğer giderleri) seferi=150 TL olduğuna göre 43*150 TL=6.450TL çöp nakil bedelidir.
Belediyemiz Kazıcı yükleyici (Kepçe) ile çöp yükleme maliyeti ise; günlük  8 saat çalışması halinde saat ücreti: 70 TL olduğuna göre; 8*70=560TL günlük kepçe çalışma ücreti olup, 43 sefer çöp doldurma işlemi  yaklaşık 5 günde tamamlanacağından; 5*560 TL= 2800TL kepçe çalışma maliyetidir.
Belediyemiz çöp toplama hizmetini ortalama 3 işçi ile sağladığından; 1 işçinin maliyeti; 2115,46 tl olup, 3*2115,46= 6.346,38TL aylık işçilik maliyetidir. 6346,38*12= 76.156,56 TL Yıllık  Maliyetidir.
Belediyemiz çöp aracının Amortisman giderleri ise; 10485,07TL’dir
Belediyemiz çöp aracı giderleri ise; 842 TL olup toplam giderler ise ;
Amortisman ve Araç Giderler toplamı:11.327,07TL’dir.
Buna göre;
Belediyemiz tarafından yürütülen evsel katı atık toplama ve taşıma işi maliyeti;
Personel Ücretleri: 76.156,56TL
Akaryakıt Ücretleri: 17.813,20TL
Amortisman ve Araç Genel Giderleri( Amortisman Değeri:10485,07+ Araç Giderleri 842TL) : 11.327,07TL
Öz Kaynak Getirisi=0,00TL
TOPLAM: 105.296,83TL
2013 yılı Su Abonesi olan Konut ÇTV Tahakkuk Tutarı: 23.830,49TL
2013 yılı İşyeri ÇTV Tahakkuk Tutarı:2.349,61TL
TOPLAM: 26.180,10TL
Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma ücret Tarifeleri yansıtılacak Bedeli:                                105.296,83TL
                  26.180,10TL
                                                                                     TAM MALİYET TOPLAM:79.116,73TL
Konut ve İşyerlerinin Tam Maliyet içindeki payları: 1,709 gün/ton
Yıllık üretilen çöp miktarı: 624 m3 ton/yıl
2013 yılı Kuleönü Beldesi nüfusu: 2357 kişi
Kişi Başı çöp üretim miktarı:  1,709 Günlük çöp miktarı/2357 kişi = 0,72 gr kişi başı çöp miktarı,
Konutların çöp miktarı
Mesken Sayısı 1045
İşyeri Sayısı:27
2357kişi/1045 mesken= 2,25 kişi /konut
2,25kişi/konut* 0,72 kg= 1,62kg konut/gün çöp miktarı
1,62kg*365 gün/yıl=592,74 kg.yıllık/ konut çöp miktarı
592,74 kg./konut çöp miktarı* 1045/mesken= 619,41 ton/yıl çöp miktarı konutlar
624,00 ton/yıllık toplam çöp miktarı- 619,41 ton/yıllık konut çöp miktarı=4,59  ton/yıllık işyeri çöp miktarı
İşyeri ve Meskenlerin yıllık çöp miktarındaki hisse payı;
619.41*100/624= % 99,26 Konut Hisse Payı
4,59*100/624= % 0,74 İşyeri Hisse Payı
İşyeri ve Meskenlerin Maliyet Hisse Payı;
79.116,73*%99,26= 78.531.27TL
79.116,73*%0,74 = 585,46TL
78.531,27+585,46=79.116,73TL
Konut için Evsel Katı Atık Ücreti;
Konut Payı:78.531,27 TL yıl /çöp maliyet payı
78.531,27TL Maliyet hisse Payı/1045 Mesken sayısı=75,15TL Yıllık Tek Mesken maliyet hisse payı
75,15 tek mesken hisse payı/ 12 ay= 6,26 TL aylık konut Evsel Katı Atık Ücreti
İşyeri Payı:585,46 TL Maliyet Hisse Payı/27 işyeri sayısı= 21,68 TL İşyeri Yıllık Evsel Katı Atık Ücreti
21,68/12= 1,80TL aylık
Belediye hizmet alanımız  sınırları dışında (Plansız Alanlarda) kaldığı halde Belediyemiz tarafından katı atık hizmeti verilerek çöpleri alınan Bahçe evi Aboneleri 250 TL/Yıllık ve Eğirdir yolu üzerindeki Fabrika ve İşyerlerinden 500 TL/Yıllık.  Ayrıca gidilen her nokta için 500,00 TL ücret alınacaktır.
Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık  ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.
      Evsel Katı Atık Ücreti   su aboneliği bulunan konutlardan ve işyerlerinden su faturaları içinde aylık olarak  tahsil edilecektir.  
      Su faturası dönemi içinde su tüketimi olmayan abonelerden evsel katı atık ücreti tahsil edilmeyecektir.
      Su aboneliği bulunmayan Konutlar ve İşyerlerinden   kategorilerine göre oluşturulmuş tarifelerine göre Mayıs ve Kasım ayları dönemi olarak yılda 2 (iki) eşit taksitte, tahsil edilecektir.
      Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir.
Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’a göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi diğer tahsilatlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir. 
Yukarıda belirtilen ücret tarifeleri 01.01.2015 tarihi itibari ile uygulanmaya başlayacaktır.
MECLİS BAŞKANI: Belediyemizin  Evsel Katı Atık Ücreti belirlenmesine ilişkin rapor okunmasına müteakip, bu evrak ve ekleri üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu.
Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde; Yukarıda bulunan, Belediyemizin Tarife ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi.
 
 
      Muharrem KÜÇÜKÇETİNKAYA     Ali Hakan SELÇUK    Mustafa ÜNAL
       Meclis Başkan Vekili         Katip Üye          Katip Üye

 
T.C.
KULEÖNÜ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 
 
Karar Tarihi : 31/12/2014 Karar Numarası : 53       Dönem : 2014 - Olağan Üstü
  Birleşim : 1              Oturum : 1              
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı
İLHAN BEYAZ, MUHARREM KÜÇÜK ÇETİNKAYA, HASAN ÖZDEMİR, CELAL TARHAN
MUSTAFA ÜNAL, MEHMET BALCI, ALİ HAKAN SELÇUK, HASAN ÇELİK
MUSTAHATTİN CAN SELÇUK
 
Toplantıya Katılmayan
Üyelerin Adı Soyadı
SEZAYİ ÇAKIR
         
 
KARAR ÖZÜ
 
 
Gündem: Atık Su bedelinin belirlenmesi hususu görüşüldü.
 
KARAR
 
 
     Belediye 1. Meclis Başkan Vekili Muharrem KÜÇÜKÇETİNKAYA Atık  Su Bedeli belirlenmesi hususu incelendi.
 Buna göre; Atık Su bedelinin  0,10 TL olarak belirlenmesine, tarife üzerinde bir görüş belirtmek isteyen bulunup bulunmadığını sordu.
     Herhangi bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre oylamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan oylama neticesinde; Yukarıda belirtilen, Belediyemizin Atık Su Bedeli 0,10 TL belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.
 
 
      Muharrem KÜÇÜKÇETİNKAYA        Ali Hakan SELÇUK            Mustafa ÜNAL
       Meclis Başkan Vekili          Katip Üye                   Katip Üye
     
 
 
 
T.C.
KULEÖNÜ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 
 
Karar Tarihi : 05/11/2014 Karar Numarası : 44       Dönem : 2014 / 11
  Birleşim : 1              Oturum : 1              
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı
SEZAYİ ÇAKIR, MUHARREM KÜÇÜKÇETİNKAYA, İLHAN BEYAZ, HASAN ÖZDEMİR
CELAL TARHAN, MUSTAFA ÜNAL, MEHMET BALCI, ALİ HAKAN SELÇUK
MUSTAHATTİN CAN SELÇUK, HASAN ÇELİK
 
       
 
KARAR ÖZÜ
 
 
Gündem:2015 Yılı ücret tarifelerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.
 
KARAR
 
 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri, 2014 yılı Tarifeleri üzerinde tek tek inceleme yapılarak 2015 yılı için yeniden düzenlenip önerilen ücret tarifeleri aşağıda yazıldığı şekilde 2015 Yılında uygulanmak üzere;
 
BELEDİYE GELİRLERİ TARİFELERİ GELİRLERİN MİKTARI 2014 YILI
Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı EN AZ MİKTARLAR EN ÇOK MİKTARLAR BAKANLAR KURULU KARARI
BELEDİYE ÜCRET TARİFELERİ      
İMARLA İLGİLİ TARİFE VE ÜCRETLER      
Encümene Teklif Belgesi      
Tevhid- İfraz- ve Yola Terk için     100,00 TL
Suret Hazırlama Ücreti      
Suret Hazırlama Ücreti     100,00 TL
Ruhsat Yenileme  ve Tescil işlemleri  ücretleri      
1) Daha önce alınmış ruhsatı bulunan ve ticari sicil gazetesinde yalnızca  unvan değişilikiği belirlenen (Başka kişi veya Şirkete  satış veya devir yapılmayan) işyerlerinin normal ücretinin 1/2 si kadar ücret alınacaktır.
Kapı Numarası plaka ücretleri      
Plaka ücreti     10,00 TL
Belediyemiz Sınırları İçerisinde Mesleki  Faaliyet Gösteren Ve Gösterecek Teknik Elemanların Kayıt Ve Tescil İşlemleri
Fenni Sicil Kaydı ücreti- Şehir Plancısı mimar, Mühendis ve mütahhitler için   150,00 TL
İmarla İlgili İmar Çapı Ücretleri      
1) Bilgi için verilen İmar Durumu      
a) Parsel Alanı 0-250 m² arası alanlar için:     25,00 TL
b) Parsel Alanı 251-500 m² arası olanları için     75,00 TL
c) Parsel Alanı 500 m ² 'den  büyük olanları için:     100,00 TL
2) İnşaat  yapımına esas olacak şekilde verilen imar durumları      
a)  (İnşaat Alanı x bölge katsayısı x tarife)     0,50 TL
3) İlave  İmar Planları ve İmar Planı değişikliklerinde      
1000 m² ye kadar  dilekçe başına     50,00 TL
1000 m² 'nin üstü durumlarda  m² başına     3,00 TL
KIYMETLİ  EVRAK VE HİZMET ÜCRETLERİ      
a) Uluslar arası Aile Cüzdanı:     100,00 TL
b) Ticari Durum Tasdiknamesi     50,00 TL
c) işyeri Açma, Hafta Tatili Ruhsat vb Evrak bedeli     25,00 TL
d) İşyeri Ruhsatı Yenilenmesi (Kaybolması,Yırtılması v.b nedenlerle)     25,00 TL
e) İş Deneyim Belgesi     75,00 TL
f) işletme Ruhsat Ücreti     15,00 TL
HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ     5,00 TL
KİRALANAN İŞYERLERİNİN DEVİR ÜCRETİ      
Belediyemize ait işyerlerini kiralayanların belediyemiz müracaatla üçüncü şahıslara devretmek istmeleri halinde (Encümen onayı durumunda) belediyeye ödemekte olan yıllık kira bedelinin 1/4'si kadar devir ücreti alınır.
KANTAR ÜCRETİ     5,00 TL
SU VE KANALİZASYON HİZMET ÜCRETLERİ      
931 sayılı kanuna bağlı satış nizamnamesininin 74. maddesi gereğince aboneler tarafından sayaçtan geçmek suretiyle kullanılan suyun kdv ve atık su hariç;
A) İçme Suyu Tarifesi      
Abone Grubu      
a) Meskenler için (2 aylık Dönem için)      
0-50 ton     0,81 TL
51-999 ton     1,00 TL
b) Ticaret Haneler için (2 aylık Dönem için)      
0-50 ton     1,00 TL
51-999 ton     1,50 TL
c) Bahçe Aboneleri için (2 aylık Dönem için)      
0-10 ton     3,00 TL
11-999 ton     5,00 TL
d) inşaat Aboneleri için (2 aylık Dönem için)      
0-999 ton     1,30 TL
e) Tankerle Su bedeli      
Her Tonu için     5,00 TL
B) İçme Suyu Abone Tarifesi      
Meskenler için      
Abone  Bedeli     85,00 TL
Hat Bağlama Ücreti     25,00 TL
Su Tesislerine Katılma Payı     20,00 TL
Depozito     20,00 TL
Abone Plaka Ücreti     5,00 TL
Bahçe Ev Aboneleri için      
Abone  Bedeli     490,00 TL
Hat Bağlama Ücreti     150,00 TL
Su Tesislerine Katılma Payı     1.000,00 TL
Depozito     20,00 TL
Abone Plaka Ücreti     5,00 TL
İçme Suyuna bağlı Tarifeler      
Su Bağlama Ücreti ( Arıza Durumunda)     10,00 TL
Su Kesme Ücreti     10,00 TL
Su Açma Ücreti     10,00 TL
Sayaç Söküp Takma Ücreti     5,00 TL
Su Bağlant Kontrol ve Onay Ücreti (çizim):     10,00 TL
İçme Suyu Devir  Ücreti      
Veraset İlamı ile Abone Devir Ücreti     30,00 TL
Alım Satımlarda Abone Devir Ücreti     100,00 TL
Kaçak Su Ceza Miktarları      
Mühürlenmiş Sayacın Mührünü Koparma Cezası     250,00 TL
Sayaçlı ve Abonesi Olmayan kaçak su kullanım cezası     1.500,00 TL
Abonesi ve Sayacı Olup her ne şekilde olursa olsun kaçak su kullanım cezası:   1.500,00 TL
Su sayacını beledeyeden izisnsiz sökmek ters çevirerek endekslerinde oynama yapmak,sayacın cam kapağını kırarak sayaç endekslerini değiştirmek; 750,00 TL
Su sayaclarını muhafaza  altına almayıp kırılmasını ve bozulmasını sebep olan abonelerden: 50,00 TL
Su sayacını okuma görevlisinin görebileceği yerde bulundurmayan abone yapılan sayaç değiştirme ihbarından itibaren 30 gün içerisinde sayacını yerini değiştirmeyen aboneye ceza uygulanır.Tekrarı halinde iki misli ceza uygulanır. 100,00 TL
Sayacı olmayan ve taktırmayan Abonelere (mesken Tarifesi) Su bedeli iki aylık dönem  için   100/ ton
ATIK SU HİZMET ÜCRETLERİ      
Kanalizasyon Bağlantı Ücretleri      
Kanalizasyon Bağlantı Ücretleri     100,00 TL
Kanalizasyon  Harcamalarına Katılım Payı      
Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı     25,00 TL
Kaçak Kanal Bağlantısı Ceza Miktarları      
Kaçak Kanal Bağlantısı Ceza Miktarları     750,00 TL
Kanal Temizleme Ücreti      
Kanal Temizleme Ücreti     100,00 TL
Vidanjör, Arazöz (itfaiye) hizmet Ücretleri      
Vidanjörle Kuyu Foseptik Kuyu Çekimi      
Kasaba içi     30,00 TL
Kasaba dışı     100,00 TL
Arazözle  Su basma ücreti      
Kasaba içi     30,00 TL
Kasaba dışı     100,00 TL
Vidajör ve  Arazöz Çekimlerinde yol ücreti      
1 sefer ücreti alınır     80,00 TL
FEN İŞLERİ İLE İLGİ ÜCRET TARİFELERİ      
1) İş Makinesi Kira Ücretleri      
a) Kazıcı Yükleyici (JCB-Hidromek) Saat Ücreti      
Kasaba içi     75,00 TL
Kasaba dışı     110,00 TL
b) Grayder Kira Ücreti (Fiat Allies) Saat Ücreti      
Kasaba içi     100,00 TL
Kasaba dışı     150,00 TL
c) Paletli Yükleyici(950) Saat Ücreti      
Kasaba içi     100,00 TL
Kasaba dışı     150,00 TL
d) m3 esasına göre  çalışmalarda günün rayicine göre pazarlığa tabi tutulması    
e) Gübre Yükleme Ücreti      
Römorku (Traktör)     30,00 TL
Kamyonu     100,00 TL
2) Araç Kira Ücretleri      
a) Kamp Trayler günlük kira ücreti      
Kasaba içi     3,00 TL
Kasaba dışı     5,00 TL
b) Kamyon  Kira Ücreti (Kum, Çakıl, Toprak,Gübre,Pirket)      
Kasaba içi     75,00 TL
Kasaba dışı     100,00 TL
c) Traktör Kira Ücreti(Kum, Çakıl, Toprak,Gübre,Pirket)      
Kasaba içi     20,00 TL
Kasaba dışı     50,00 TL
d) Tankerle Su Nakli      
Kasaba içi     40,00 TL
Kasaba dışı     50,00 TL
3) Kum, Çakıl ve Toprak Satış Bedelleri      
a) Atabey Çakılı      
1 Kepçe     30,00 TL
1 Kamyon     160,00 TL
b) Hacılar Çakılı      
1 Kepçe     30,00 TL
1Kamyon     160,00 TL
c) Isparta Kumu      
1 Kepçe     30,00 TL
1 Kamyon     160,00 TL
d) Kuleönü Kumu      
1 Kepçe     30,00 TL
1 Kamyonu     140,00 TL
e) Bahçe Toprağı      
1 Kepçe     25,00 TL
1 Kamyon     140,00 TL
4) Harfiyat Dökümü, İşgal ve Temizleme Ücretleri      
Belediye dahilinde boşaltılan harfiyattan (beher m3 için)     1,50 TL
İnşaatların önüne dökülen malzemeler için (Toplam İnşaat Alanının beher m2 si için)   1,25 TL
5) Kazı Çalışmaları Halinde Zemin Tahrip Bedelleri      
Parke Yol Beher M2'si için     57,50 TL
Asfalt Yol Beher M2'si için     80,00 TL
Soğuk Asfalt (sathi Kaplama) Beher M2'si için     40,00 TL
Stabilize Yol Beher M2'si için     18,00 TL
Beton Yol Beher M2'si için     95,00 TL
Bordür Beher M tul için     30,00 TL
Çim Beher M2'si için     33,00 TL
       
 
Sezayi ÇAKIR                 Ali Hakan SELÇUK                    Mustafa ÜNAL
Meclis Başkanı                 Katip Üye                          Katip Üye