Dilekçe ve Formlar

Tarih: ......./......./.......
KULEÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlak Vergisi Kanununun 8’inci maddesi uyarınca aşağıda özellikleri açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

- Hiçbir gelirim ve gelir vergisi mükellefiyetim bulunmamaktadır. Ayrıca, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı aktif sigortalı olarak çalışmamaktayım.

- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder, gereğini arz ederim.


 
ADRES:   MÜKELLEF
    Adı ve Soyadı
    (İmza)
GAYRİMENKULÜN:      
Bina Vergisi Sicil No : ..................................................  
Belediyenin Adı : ..................................................  
Mahallesi : ..................................................  
Cadde ve Sokağı : ..................................................  
Kapı ve Daire No : ..................................................  
           
 
Pafta No Ada No Parsel No
.................... .................... ....................
Tarih : …/…./……

KULEÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.
- Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıktan ibarettir.
- Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’ yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.
- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.
 
ADRES:   MÜKELLEF
    Adı ve Soyadı
    (İmza)
GAYRİMENKULÜN:      
Bina Vergisi Sicil No : ..................................................  
Belediyenin Adı : ..................................................  
Mahallesi : ..................................................  
Cadde ve Sokağı : ..................................................  
Kapı ve Daire No : ..................................................  
           
 
Pafta No Ada No Parsel No
.................... .................... ....................
SOSYAL SİGORTALAR T.C. EMEKLİ    
KURUMU SANDIĞI BAĞ-KUR DİĞER SANDIKLAR (X)
       
       
       
Emekli Sicil Emekli Sandığı    
Numarası Sicil Numarası Bağ-Kur No Sandık Sicil No
................. ................. ................. .................
 
 
 
Not: Mükellef hangi sosyal güvenlik kurumundan aylık alıyorsa o kuruma kurumundan aylık alıyorsa o kuruma
   
 
 
(X) Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sandığın ismi yazılacaktır.